Regulamin

Regulamin

§ 1 Postanowienia wstępne

Organizatorem wycieczek jest SAŁATKA PO GRECKU W PODRÓŻY, dostępny pod adresem internetowym www.salatkapogreckuwpodrozy.pl (www.salatkapogrecku.pl). Firma prowadzona jest przez Vasileiadis G. Ioannis, numer A.M.F. (NIP) EL 126993103, numer wpisu do Greckiego Ministerstwa Turystyki EOT, organizator Turystyki (numer licencji): 0103E70000000201. Adres biura: Fanariou 61, 65 404 Kavala, Grecja. SAŁATKA PO GRECKU W PODRÓŻY jest organizatorem następujących usług turystycznych: Najpiękniejsze Miejsca Korfu, Najpiękniejsze Widoki Korfu, Kuchnia Korfu, loty na paralotni oraz pośrednikiem przy organizacji wycieczek rejsowych.

§ 2 Definicje

 1. Klient - osoba fizyczna, która bierze udział w organizowanej przez Organizatora Wycieczce oferowanej na stronie internetowej Organizatora.

 2. Organizator - Vasileiadis G. Ioannis, SAŁATKA PO GRECKU W PODRÓŻY, numer A.M.F. (NIP) EL 126993103, numer wpisu do Greckiego Ministerstwa Turystyki EOT Organizator Turystyki (numer licencji): 0103E70000000201, siedziba firmy: Fanariou 61, 65 404 Kavala, Grecja.

 3. Pośrednik - przedsiębiorca, który na zlecenie Klienta i w jego imieniu zawiera umowę z innym organizatorem. Pośrednik nie ponosi odpowiedzialności za jakość wykonanej usługi przez bezpośredniego organizatora, jego odpowiedzialność jest ograniczona. SAŁATKA PO GRECKU W PODRÓŻY jest pośrednikiem wycieczek rejsowych (Rejs na Paxos i Antypaxos, Rejs Parga i Błękitna Laguna, Rejs do Albanii, Albania Jeep Safari, Rejs statkiem "Madalena").
 4. Regulamin - niniejszy regulamin strony internetowej, obowiązuje od momentu wysłania przez Klienta Formularza Rezerwacyjnego, do zakończenia Wycieczki.

 5. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Rezerwacyjnego lub też telefonicznie i zamierzającego wziąć udział w organizowanej przez Organizatora Wycieczce.

 6. Wycieczka - impreza organizowana przez Organizatora bezpośrednio i pośrednio, trwająca nie dłużej niż 24 godziny, odbywająca się na terenie Grecji lub Albanii.

 7. Formularz Rezerwacyjny - formularz dostępny w na stronie internetowej Organizatora, niezbędny do zarejestrowania Klienta w organizowanej przez Organizatora Wycieczce.

 8. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Wycieczki zawierana albo zawarta między Klientem a Organizatorem za pośrednictwem strony internetowej lub też telefonicznie.


§ 3 Kontakt z Organizatorem

Adres internetowy Organizatora: www.salatkapogreckuwpodrozy.pl. Adres fizyczny Organizatora: Fanariou 61, 65 404 Kavala, Grecja. Adres e-mail Organizatora: kontakt@salatkapogrecku.pl. Numer telefonu do kontaktu: 0048 694 010 566.

Klient może porozumieć się telefonicznie z Organizatorem codziennie w godzinach: 09.00 - 20.00.

§ 4 Wymagania techniczne

Do złożenia rezerwacji potrzebny jest komputer lub smartphone. Urządzenia te muszą być podłączone do internetu. Zainstalowana na komputerze lub smartphonie przeglądarka musi być poprawnie skonfigurowana, musi również akceptować pliki cookies oraz sygnalizatory www. Do zarezerwowania wycieczki, niezbędny jest aktywny adres mailowy oraz aktywny numer telefonu komórkowego, który jest aktywny również na terenie Grecji (ma włączony roaming). W przypadku, kiedy numer telefonu nie jest aktywny na terenie Grecji, Klient we własnym zakresie kontaktuje się z Organizatorem: telefonicznie lub mailowo.

§ 5 Informacje ogólne oraz opłaty za wycieczki

 1. Organizator zgodnie z ofertę dostępnę na stronie internetowej, organizuje dwa typy wycieczek. Wycieczki MIEJSCA KORFU, WIDOKI KORFU oraz KUCHNIA KORFU, są wycieczkami organizowanymi bezpośrednio przez Organizatora. Wszystkie określane jako WYCIECZKI REJSOWE organizowane są przez pośrednictwo. Wszystkie wycieczki odbywają się na terenie wyspy Korfu lub na jej obrzeżach (Albania, Paxos, Antypaxos, Parga, Sivota). Trwają nie dłużej niż 24 godziny. Organizator zapewnia transport z i do hotelu oraz cały przebieg Wycieczki zgodny z opisem dostępnym na stronie internetowej Organizatora.
 2. Odwołanie wycieczki - wycieczka może zostać odwołana ze względu na zbyt małą liczbę uczestników. Klient jest o tym informowany telefonicznie, nie później niż na 12 godzin przed rozpoczęciem się Wycieczki. W takiej sytuacji ani Organizator, ani Klient nie ponoszą żadnych kosztów.
 3. Zmiany w programie - zmiany w programie mogą wystąpić w przypadku zmian pogodowych uniemożliwiających przebieg wycieczki zgodnie z programem (opady deszczu, burze, wysokie fale, sztormy na morzu, trzęsienia ziemi, jak również nieprzejezdność dróg, korki na drogach, blokady na trasie, strajki, wzmożony ruch turystyczny). Program może ulec modyfikacji na prośbę uczestników i za zgodą wszystkich uczestników Wycieczki.
 4. Rezerwacja wycieczki - Klient rezerwuje wycieczkę przez wypełnienie Formularza Rezerwacyjnego dostępnego na stronie Organizatora. Rezerwacja wycieczek po wyspie (Miejsca Korfu, Widoki Korfu, Kuchnia Korfu, loty na paralotni) może również odbyć się telefonicznie. Rezerwacja telefoniczna Wycieczki oznacza zaakceptowanie Regulaminu. Rezerwacja wycieczek rejsowych odbywa się jedynie przez poprawne wypełnienie i wysłanie Formularza Rezerwacyjnego dostępnego na stronie Organizatora oraz zapłacenie zaliczki.  
 5. Sposoby płatności:                                                                                                                                                                                         - opłata za wycieczki organizowane przez Organizatora bezpośrednio odbywa się w trakcie trwania wycieczki, gotówką w walucie Euro;                   - opłata za wycieczki organizowane przez Organizatora pośrednio odbywa się poprzez wpłacenie zaliczki (zgodnie z aktualnym cennikiem dostępnym na stronie). Płatność zaliczki odbywa się za pośrednictwem systemu T-PAY. Płatność z waluty Euro na PLN ulega przewalutowaniu wg średniego kursu NBP zgodnego z dniem dokonywania płatności. Pozostałą część kwoty za wycieczkę uczestnik wpłaca podczas wchodzenia na statek gotówką, w walucie Euro.
 6. Zniżki (ceny w aktualnym cenniku oraz zniżki nie polegają negocjacji):
  – przy wycieczkach organizowanych przez Organizatora bezpośrednio:
  • 10% zniżki za wcześniejszą o jeden miesiąc rezerwację przed odbyciem się wycieczki (dotyczy jedynie biletów dla osób dorosłych)
  • 50% zniżki dla dzieci poniżej 12 roku życia (dzieci mające 12 lat i więcej płacą pełną cenę)
  • dzieci do drugiego roku życia jadą za darmo
  • zniżki nie nakładają się.

  - przy wycieczkach organizowanych przez pośrednika:
  • 50% zniżki dla dzieci poniżej 12 roku życia (dzieci mające 12 lat i więcej płacą pełną cenę)
  • dzieci do drugiego roku życia jadą za darmo.
          - po rezerwacji więcej niż 20 biletów przyznawana jest dodatkowa zniżka, ustalana bezpośrednio z osobą rezerwującą.

       7. Opłaty dodatkowe na Wycieczkach - opłaty dodatkowe, nie są wliczane w główną cenę wycieczki. Są to takie opłaty jak: bilety wstępów, opłaty za                  dodatkowe rejsy, opłaty w tawernach, restauracjach i kawiarniach. Dodatkowe opłaty obowiązują zgodnie z Cennikiem dostępnym na stronie                           Organizatora. Są to opłaty opcjonalne.

       8. Przy rezerwacji więcej niż 10 biletów na wycieczkę lub rejs wymagana jest opłata całości na minimum trzy dni przed wycieczką lub rejsem. Opłata                   dokonywana jest w postaci przelewu na konto bankowe lub po uzgodnieniu sposobu wpłaty. 

§ 6 Warunki rezygnacji i reklamacji

 1. Rezygnacja Klienta z wycieczek organizowanych przez Organizatora bezpośrednio - Klient może zrezygnować z wycieczki bez podania przyczyn w każdej chwili przed odebraniem z hotelu. Obie strony nie ponoszę kosztów finansowych. Klient powinien jak najszybciej poinformować Organizatora telefonicznie lub mailowo o swojej rezygnacji.
 2. Rezygnacja Klienta z wycieczek organizowanych przez Organizatora pośrednio - wpłacona zaliczka ulega zwrotowi, jeśli Klient poinformuje Organizatora telefonicznie lub mailowo na 48 h przed dniem wycieczki. Wtedy zaliczka ulega zwrotowi z potrąceniem 2,5% całości, co jest kosztem tranzakcji z systemem TPay. Jeśli Klient zrezygnuje później niż 48 h przed dniem wycieczki, zaliczka nie podlega zwrotowi.
 3. Reklamacja - wszelkie zastrzeżenia powinny być składane niezwłocznie pilotowi jeszcze podczas trwania Wycieczki. W razie niezadowolenia z jakości świadczonych przez Organizatora usług, niewywiązania się z regulaminu, Klient ma prawo do złożenia reklamacji. Klient ma prawo do złożenia reklamacji również odnośnie całości usługi, która odbywa się drogą elektroniczną. Dotyczy to również  składania rezerwacji, działania strony internetowej, możliwości opłacenia usługi, czy też kontaktu z biurem.
 4. Składanie reklamacji - Klient składa reklamację pisemnie, poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres: kontakt@salatkapogrecku.pl. Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, podać rodzaj wycieczki, jej datę, dołączyć kopię rachunku oraz jasno opisać sytuację. Odpowiedź na reklamację zostaje udzielona w czasie nie dłuższym niż 3 dni robocze. Jeśli Klient nie dostanie odpowiedzi na reklamację w czasie przekraczającym 3 dni od złożenia reklamacji, ma prawo wnieść skargę do sądu rozstrzygającego w danym regionie. Reklamacje należy składać w czasie nieprzekraczającym 30 dni od zakończenia wycieczki. Reklamacje odbywają się polubownie lub też za pośrednictwem sądu działającego na terenie Grecji.
 5. Zamiana Wycieczki - Klient może ubiegać się o zamianę Wycieczki uzgadniając taką zamianę wcześniej z Organizatorem. Klient nie musi podawać przyczyny zamiany. Klient zobowiązuje się do pokrycia różnicy w przypadku jeśli zamieniona Wycieczka jest droższa. W wypadku jeśli zamieniona wycieczka jest tańsza, Organizator oddaję różnicę w kosztach. W przypadku wycieczek organizowanych przez Organizatora pośrednio, Klient musi zawiadomić o zamianie na 48 h przed dniem wycieczki. Organizator nie jest w stanie zapewnić możliwości zamiany, na przykład przez brak wolnych miejsc.

§ 7 Polityka prywatności

 1. Pobieranie danych - Organizator pobiera od Klienta dane w postaci: imię i nazwisko, adres e-mail, aktywny numer telefonu, nazwa miejscowości oraz hotelu gdzie przebywa na Korfu, data przylotu i odlotu. W/w dane są niezbędne w celach organizacyjnych wycieczki oraz do kontaktu z Klientem. Są również używane w celach księgowych oraz do rozliczeń.
 2. W przypadku wycieczek do Albanii - dodatkowe potrzebne dane to: data urodzenia, numer dowodu osobistego lub paszportu, data ważności dowodu osobistego lub paszportu. Te dane potrzebne są do legalnego przekroczenia granicy grecko - albańskiej.
 3. W przypadku podróży z dziećmi do Albanii, jeśli dziecko podróżuje z jednym rodzicem lub opiekunem, potrzebna jest pisemna zgoda drugiego rodzica/opiekuna prawnego. W przypadku, jeśli dziecko ma inne nazwisko niż jeden z rodziców, potrzebny jest przetłumaczony na język angielski akt urodzenia. W przypadku jeśli: rodzić nie żyje, jest pozbawiony opieki rodzicielskiej lub ma ograniczoną opiekę - wymagany jest stwierdzający sytuację dokument przetłumaczony na język angielski. Dokumenty muszą być zatwierdzone przez notariusza lub przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. Są one wymagane są do przekroczenia granicy grecko - albańskiej.
 4. Wszystkie w/w dane są pobieranie jedynie w celach organizacyjnych związanych z rezerwowaną przez Klienta Wycieczką oraz w celu kontaktu z Klientem lub też do legalnego przekroczenia granicy z Albanią. Dane nie są udostępniane osobom, które nie są bezpośrednio pracownikami firmy. Dane są przekazywane jedynie bezpośrednio do firm współpracujących z Organizatorem.
 5. Użycie wizerunku na stronie internetowej - akceptując regulamin Klient wyraża zgadę na nieodpłatne wykorzystywanie wizerunku utrwalonego w czasie trwania wycieczki do celów marketingowych (ulotki, foldery, strona internetowa, media społecznościowe).
 6. Administrator danych na stronie: SAŁATKA PO GRECKU W PODRÓŻY dostępny pod adresem internetowym www.salatkapogreckuwpodrozy.pl (lub www. salatkapogrecku.pl), firma prowadzona przez Vasileiadis G. Ioannis, numer AFM (NIP) EL126993103, adres biura Fanariou 61, 65 404 Kavala, Grecja. Dane osobowe są przetwarzane jedynie do końca trwania Wycieczki oraz później w celach księgowych. Dane osobowe potrzebne przy organizacji wycieczek rejsowych są przekazywane bezpośredniemu organizatorowi - Ionian Cruises (Ionian Seaways, Ethn. Antistaseos 4, New Port, Corfu, Greece). Dane osobowe przetwarzane są na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/58/WE z dnia 12 lipca 2002 oraz ustawie nr 2472/1997, która zharmonizowała prawo greckie z dyrektywą 95/46/WE Hellenic Data Protection Authority, LAW 2472/1997 & CLIENTS' RIGHTS.
 7. Każdy Klient ma prawo do pełnego zarządzania udostępnionymi przez siebie danymi. Może zarządać ich usunięcia oraz może wprowadzać zmiany. Dane udostępnione przez Klienta nie są udostępniane osobom postronnym. 
 8. Organizator używa pliki tzw. cookies, które używane są jedynie dla celów statystycznych firmy.

§ 8 Pozostałe postanowienia

1. Organizator może odmówić transferu na wycieczki organizowane przez niego bezpośrednio lub pośrednio jeśli miejscowość odbioru jest bardzo oddalona od miejsca gdzie rozpoczyna się wycieczka lub jeśli droga jest w złym stanie (są to wąskie drogi, w które nie mieści się autobus transferowy lub też drogi w bardzo złym stanie). Wtedy uczestnik może dotrzeć do miejsca zbiórki oraz wrócić do swojego miejsca zakwaterowania we własnym zakresie.
2. Miejsce odbioru z hotelu uczestnika na wycieczkę jest dobierane biorąc po uwagę czynniki takie jak: możliwość wygodnego dojazdu, bezpieczne zatrzymanie się autobusu oraz chwilowego postoju nie kolidującego z ruchem drogowym. Oznacza to, że do pewnych miejsc zbiórki uczestnik musi samodzielnie dojść. 
3. Organizator odmawia uczestnictwa w Wycieczce osobom, które są pod znacznym wpływem alkoholu, narkotyków, osobom zachowującym się agresywnie. Koszty za wycieczkę nie ulegają wtedy zwrotowi. Jeśli uczestnik jest pod znaczym wpływem alkoholu lub narkotyków podczas Wycieczki, Organizator może odmówić mu dalszego uczestnictwa w każdej chwili. Uczestnik wraca wtedy do swojego miejsca zakwaterowania na koszt własny. Koszty wycieczki oraz transferu nie podlegają wtedy zwrotowi.
4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy zostawione w autobusach, busach, na statkach czy też motorówkach. Nie ma również obowiązku dostarczania zgubionych/zostawionych rzeczy Klientowi.
5. W autobusach oraz busach obowiązuje całkowity zakaz picia alkoholu oraz palenia papierosów.
6. Jeśli uczestnik spóźnia się na miejsce wyznaczonych przez pilota wycieczki zbiórek oraz nie przestrzega godzin wypłynięcia statków, Organizator nie ma obowiązku czekać na uczestnika. W tym wypadku uczestnik wraca do miejsca zakwaterowania na własną rękę oraz na własny koszt. Organizator nie zwraca w tym przypadku kosztów wycieczki.
7. Jeśli wycieczka jest rezerwowana przez osoby trzecie (jako na przykład prezent), uczestnik ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem.
8. Obecność na wycieczce jest jednoznaczna z zapoznaniem się i z akceptacją Regulaminu.

§ 9 Rozpatrywanie sporów

Właściwym do rozpatrywania sporów są sądy na terenie Grecji.